فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
کلاس سومی ها - واحد شمارش

کلاس سومی ها

تقدیم به فرشته های پاک و کوچولوی زندگی

واحد شمارش

۱-واحد شمارش گل = شاخه                                                                               

۲-واحد شمارش خانه = باب                                                                                               

۳- واحد شمارش آهن آلات = شاخه

۴- واحد شمارش تفنگ =قبضه

۵- واحد شمارش مغازه =باب

                  شکلکهای جالب آروین

۶-واحد شمارش در و پنجره = عدد        ۷-واحد شمارش انسان= نفر

۸-واحد شمارش گواهینامه = فقره        ۹-واحد شمارش پارچه = توپ

۱۰- واحد شمارش پتو و فرش = تخته    ۱۱-واحد شمارش کفش و جوراب= جفت

۱۲- واحد شمارش درخت = اصله           ۱۳- واحد شمارش تخم مرغ = دانه

۱۴- واحد شمارش سیگار = نخ               ۱۵- واحد شمارش صابون = قالب

۱۶- واحد شمارش سگ = قلاده              ۱۷- واحد شمارش کاغذ = بند

۱۸- واحد شمارش مجله =جلد                 ۱۹- واحد شمارش کتاب = جلد

۲۰- واحد شمارش قاشق ، چنگال = دست

۲۱ - واحد شمارش کشتی = فروند           ۲۲- هواپیما = فروند

                                    

                                   شکلکهای جالب آروین

۲۳- واحد شمارش چک بانکی = فقره           ۲۴- واحد شمارش اتومبیل = دستگاه

۲۵- واحد شمارش گوسفند و گاو = راس        ۲۶- واحد شمارش زاویه = درجه

۲۷- واحد شمارش یخچال و تلویزیون= دستگاه

۲۸ - واحد شمارش نان = قرص                          ۲۹- واحد شمارش قنات و چشمه= رشته

۳۰- واحد شمارش عکس = قطعه                      ۳۱- واحد شمارش حمام = واحد

۳۲- واحد شمارش لاستیک = حلقه                     ۳۳- واحد شمارش فیلم عکاسی= حلقه

۳۳- واحد شمارش پنبه = عدل

                                شکلکهای جالب آروین

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 21:21 ] [ آموزگار ]

[ ]